CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

CHP, Yenimahalle Belediyesi ile ilgili iddiaları araştırdı, inceledi ve sonuçlandırdı…

Yerel Yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın Ankara Yenimahalle Belediyesi ile ilgili iddiaların CHP Genel Merkezi tarafından araştırıldığını, incelendiğini ve Rant karşılığında bir haksız kazancın sağlandığına ilişkin somut bir bilgiye – belgeye ulaşılamadığını açıkladı.

Basın toplantısı yapan Yerel Yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın “Başbakan’ın “pislik” diye tanımladığı süreç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye’nin AKP’li Meclis üyeleri tarafından planlanan ve yürütülen bir süreçtir” dedi ve şunları söyledi;

Dönemin CHP Ankara İl Başkanı tarafından 24 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenen Basın Toplantısı’nda, Ankara ili Yenimahalle İlçesi Alacaatlı Mahallesi’nin bazı ada ve parsellerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 14.03.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin Yenimahalle Belediye Meclisi’nce 5.8.2011 tarihinde kabul edilmesinin önemli rant doğurduğu öne sürülmüştür. Basın Toplantısı’nın ardından Tarık Şengül CHP Ankara İl Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.

Ortaya konulan iddia, CHP Genel Merkezi tarafından derhal araştırılmaya başlanılmıştır.

Bu arada Başbakan Recep Tayip Erdoğan, partimize yönelik olarak; “belediyelerindeki pislikleri bir takip et, onları bir temizle. Bak neler dönüyor, hepsi ortada” ifadelerini kullanmıştır.

Konuyla ilgili olarak kurulan Komisyon’umuz, ciddi bir soruşturmanın gerektirdiği yöntem ve disiplin içinde çalışmalarını bir ay içinde tamamlamıştır.

Bu kapsamda, öncelikle iddia sahibi Tarık Şengül’den iddialarına ilişkin bir rapor istenilmiş, 29.8.2011 tarihinde alınan rapor 5.9.2011 tarihinde Yenimahalle Belediyesi’ne iletilmiş, Belediye’nin konuyla ilgili cevabi raporu 12.9.2011 tarihinde alınmıştır. Eşzamanlı olarak, Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerinin ilgili komisyon kararları ve Belediye Meclis kararları edinilerek incelenmiştir. Süreçle ilgili açılan davaların dilekçeleri de yine edinilmiş ve raporumuz kapsamında değerlendirilmiştir. Belediye Meclislerinde alınan kararların niteliği ile ilgili olarak, Belediye Meclisi üyeleri ile görüşülmüştür. Nihayet, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın konuyla ilgili hükümleri incelenmiştir.

Yapılan hukuki ve teknik değerlendirmeler sonucunda, kentleşme ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda, iddianın ortaya konulmasından sonraki bir ay içinde rapor hazırlanmıştır. Konunun bir Basın Toplantısı ile değerlendirilmesi için geçen hafta planlanmış, ancak Yenimahalle Belediye Başkanı’nın yurt dışında olması nedeniyle Basın Toplantısı bugüne alınmıştır.

Öncelikle altını çizmek isteriz ki, Başbakan’ın “pislik” diye tanımladığı süreç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye’nin AKP’li Meclis üyeleri tarafından planlanan ve yürütülen bir süreçtir. Başka bir deyişle, Melih Gökçek ve AKP’li Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin olumlu oyları ve onayları olmadan, sözü edilen sürecin yürütülebilmesi mümkün değildir.

Şöyle ki;

1 – Sözü edilen ada / parsellerde imar yoğunluğunu artıran temel karar, 14 Mart 2011 tarihinde Ankara BŞB Meclisi tarafından verilmiştir. Kararla emsaller yükseltilmiş, konut adedi 188’den 892’ye, öngörülen nüfus ise 752’den 3572’ye çıkarılmıştır. Buna karşılık, arsa sahibinden 24 derslikli bir ilköğretim okul binası taahhüdü alınmıştır.

14.3.2011 gün, 815 sayılı kararla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Ankara BŞB Meclisinde bulunan 103 üyenin 61’i AKP’li, 17’si MHP’li ve 25’i CHP’lidir. Sözü edilen karar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev yapan CHP’li meclis üyelerinin muhalefetine rağmen, AKP çoğunluğunun istemi doğrultusunda alınmıştır.

BŞB Meclisi üyelerinin partilere dağılımı göstermektedir ki, AKP’li çoğunluğun istemediği bir kararı Ankara BŞB Meclisi’nden geçirebilmek mümkün değildir.

Sözü edilen karar, süreçle ilgili temel karardır. Diğer tüm kararlar, bu temel kararın devamı niteliğindedir. Dolayısıyla Başbakan bir pislikten söz ediyorsa, bakacağı ilk yer BŞB Meclisi’nde kendi parti grubu ve kararları olmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, 27 Haziran 2011 tarihinde, anılan kararın bazı bölümlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali istemiyle idari yargı başvurusu yapmıştır. Yargı süreci devam etmektedir.

2 – Konuyla ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 26.07.2011 tarihinde Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na verilmiş, Belediye İmar ve Islah Komisyonu 5.8.2011 tarihinde konuyla ilgili Raporu hazırlamış, teklif 05.08.2011 tarih ve 608 sayılı Meclis Kararı ile oybirliğiyle onaylanmıştır. Yenimahalle Belediye Meclisi’nde 24 CHP, 14 AKP ve 7 MHP’li olmak üzere toplam 45 Belediye Meclis üyesi görev yapmaktadır.

Onaylanan karar, Ankara BŞB Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na aynen yansıtılmasına ve ticari alanlarda rezidans yapımına ilişkindir.

İzleyen süreçte, kararı yeterince inceleyemediklerini ifade eden bir grup CHP’li Belediye Meclisi üyesi kararın askıya çıkmasından sonra süresi içinde itirazlarını yapmışlardır. Bu kişiler, yine süresi içinde kararın iptali için idari yargıya başvuracaklardır. Böylece, anılan Karar’a yönelik olarak açılacak idari yargı davası, hukuka aykırılık iddiasını yargı kararı ile sonuçlandıracak bir nitelik taşıyacaktır.

Şimdi, bu noktada yine Başbakan’a sesleniyoruz. Pislik diye tanımladığınız karar sürecinde kendi partinizin Belediye Meclis üyelerinin oybirliği bulunmaktadır. Karara itiraz edip iptali için idari yargıya süresi içinde başvurma hazırlığı içinde olanlar ise CHP’li üyelerdir.

3 – Bu noktada altı çizilmesi gereken bir diğer husus ise, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu hükümlerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve Yenimahalle Belediye Meclislerine verdiği yetki alanlarına ilişkindir.

Kısacası, acaba Yenimahalle Belediye Meclisi’nin başka türlü davranma olanağı var mıdır?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 inci maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası, Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek yetkisini BŞB Meclisi’ne vermektedir.

Dolayısıyla, Ankara BŞB, kendi geçirdiği 1/5000’lik plana aykırı bir 1/1000’lik Uygulama Planı’nı kabul etmeyecektir. Buradan da görülmektedir ki, Yenimahalle Belediye Meclisi’nin bu alandaki yetkisi, BŞB Meclisi iradesinin ötesine geçememektedir.

Diğer taraftan, aynı madde ve bendin son fıkrası, nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak yetkisini de BŞB Meclisi’ne vermektedir.

Bu da göstermektedir ki, Yenimahalle Belediyesi geriye kalan tek seçeneği kullanarak eylemsiz bir bekleme içinde olsa idi, bu kez de yetki yine yasa hükmü gereği BŞB Meclisi’ne geçecekti.

Dolayısıyla, süreç tamamen Ankara BŞB Başkanı Melih Gökçek ve AKP’li Belediye Meclisi üyelerinin kurguladığı biçimde akmaktadır. 5216 sayılı Yasa hükümleri ve BŞB Meclisi aritmetiği, aksi bir süreci mümkün kılmamaktadır.

4 – 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin son fıkrası hükmü  uyarınca, Yenimahalle Belediye Meclisi’nin 5.8.2011 gün, 608 sayılı kararı ile uygun görülen ilgili ada-parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sunulmuştur. İlgili dosya BŞB Meclisi’nin 10.8.2011 gün ve 2367 sayılı kararı ile Ankara BŞB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmiştir.

Ankara BŞB Meclisi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun konuyla ilgili 12.08.2011 gün, 458 sayılı Raporunu aynı gün oylamış ve yine bazı CHP’li üyelerin red oyu kullanmaları nedeniyle, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Bu karara da CHP’li üyeler süresi içinde itiraz edecek ve idari yargı başvurularını yapacaklardır.

Bilindiği gibi, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını 7 gün içinde yeniden görüşülmek üzere belediye Meclisi’ne iade etme; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar etmesi üzerine kesinleşen karar aleyhine idari yargıya başvurma hak ve yetkisi bulunmaktadır. (5216 sayılı Yasa, 13. madde). Kararın gönderildiği Ankara Valisi’nin de hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurma yetkisi Kanunda gösterilmiştir.

Bu çerçevede, AKP’li BŞB Meclisi üyelerinin, Ankara BŞB Başkanı Melih GÖKÇEK’in istemlerine uygun olarak işleyen süreci, mahallin en büyük mülki idare amiri olan Ankara Valisi de hukuka aykırı görmemiş olacak ki, idari yargı mercilerine başvuru yapma ihtiyacı hissetmemiştir.

5 – Sözü edilen ada – parsellerde yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin konut sayısını 188’den 892’ye çıkardığı, ticari alanlarda rezidans yapımına imkan tanıdığı değerlendirildiğinde, arsa sahibi lehine doğan rantın büyüklüğü ortaya çıkmaktadır.

Ankara’nın en çok gelişen bölgelerinden birinde 700 konuta yaklaşan ilave olanağın ve ilave rezidansların yarattığı toplam rantın, arsa sahibinin taahhüt ettiği 24 derslikli bir okul ile kıyaslanmayacak derecede yüksek olduğundan kuşku yoktur.

Bu durum, kamuoyunun konu üzerindeki ilgisini haklı kılmaktadır.

Bu ve benzeri plan değişikliklerinin yarattığı sonuçların/tartışmaların önlenmesinde, partimizin, Büyükşehir Belediye ve Belediye Kanunu’nun yeniden katılımcı bir anlayışla hazırlanarak işleyişin demokratikleştirilmesinin sağlanması, kamu yararı doğrultusunda kentsel rantın vergilendirilmesi, çağdaş şehircilik anlayışının tüm uygulamalara egemen kılınması ve süreçlerin halkın denetimine açılması önerilerinin ne denli haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

İncelememiz boyunca, yaratılan bu rant karşılığında bir haksız kazancın sağlandığına ilişkin somut bir bilgi – belgeye ulaşılamamıştır. Elinde bilgi ve belge bulunanları, Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaya davet ediyoruz.

Konunun kamuoyunda geniş bir tartışma alanı bulduğu düşünüldüğünde, savcıların re’sen harekete geçmesi önünde de hiçbir engel bulunmamaktadır.

Sonuç olarak,

  • Süreç baştan sona Ankara BŞB Başkanı ve AKP’li Belediye Meclis üyeleri tarafından yürütülmekte ve sözü geçenlerin olumlu oyları ile şekillenmektedir.
  • CHP’li Belediye Meclis üyeleri BŞB Meclisi’nde red oyu kullanmışlar, sürecin tüm aşamaları için süresi içinde idari yargıya başvurma kararlılığındadırlar.
  • Başbakan’ın “pislik” diye tanımladığı karar aleyhine; kendi BŞB Başkanı, Yenimahalle Kaymakamı ve Ankara Valisi’nin bir aleyhte tutum ve eylemi söz konusu değildir.
  • Kendi partisine üye Belediye Başkanlarının ve Belediye Meclis üyelerinin oylarıyla geçen ve aksi mümkün olmayan bir plan değişikliği sürecini, CHP’ye maletmeye çalışmak, Başbakan’ın her zamanki üslup ve yöntemini bir kez daha ortaya koymaktadır”

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

Yorum yaz.

Yorum yapabilmek için üyelik girişi yapın. Giriş Yap »

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
16