CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı 2011 Bilişim Raporunu açıkladı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı ‘nın  Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanlarına dönük olarak 2011 yılına ait  değerlendirmeleri şöyle;

İnternet Sansürü

2011 yılı Türkiye’de iletişim özgürlüğü önündeki engellerin sürdürüldüğü, hatta derinleştirildiği bir yıl olmuştur. Türkiye’de internet halen fiili sansür altındadır. Kasım 2011’de uygulamaya geçen devlet kontrollü filtre uygulaması adı konmamış fiili bir sansür niteliğiyle ve nasıl oluşturulduğu belli olmayan beyaz ve kara listelerle internet kullananların özgür iradesini gölgelemektedir. “Yurtdışı kaynaklı” sitelerin zararlı olduğu şekilde bir kanaat uyandıran ve yurttaşları İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen “ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşma” hakkından mahrum bırakan “yurtiçi internet profili” gibi uygulamaların sonlandırılması gerekmektedir.

2012 içerisinde Türkiye internet sansürü ayıbından kurtulmalıdır. Bunun için başta 5651 sayılı kanun olmak üzere mevzuatta düzenlemeler yapılmalıdır.  Düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasını temel alan ve konuyla ilgili tüm kesimlerin görüşlerini ifade edebilecekleri şekilde düzenlemeler tartışılmalı ve yasalaştırılmalıdır.

İletişim ve Veri Güvenliği

Türkiye’de iletişim özgürlüğü önündeki bir diğer önemli engel, iletişim ve veri güvenliğinin sağlanabilir olmamasıdır. Toplumda özel bilgilerin ve kişisel iletişimin sistematik olarak izlendiğine dair yaygın bir kanaat hâkimdir. Kişilerin özel iletişim kayıtları, mahkeme kararı olmadan da izlenebilmekte ve daha da kötüsü üçüncü kişiler tarafından basına sızdırılmaktadır. Ne yazık ki, 2011 yılı da –genellikle hükümetle uyuşmazlık içerisindeki kişilerin– ses ve görüntü kayıtlarının sızdırılmasıyla zor duruma düşürülmeye çalışıldığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Kişisel verilerin, yetkisiz kullanımı karşısında yurttaş yalnız bırakılmakta ve haklarını kullanamamaktadır.

Kişisel iletişimin gizliliği ve kişisel verilerin güvenliği Anayasal bir haktır. Bu verileri hukuka aykırı biçimde toplayanlara ve yayınlayanlara yönelik yaptırımların sıkılaştırılması da dahil her türlü yasal ve teknik önlem alınarak iletişim özgürlüğü üzerindeki kuşkular giderilmelidir. Yeni düzenlemelerin yapılmasında ve iletişim özgürlüğü kavramının topluma mal olmasında sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ilgili kesimlerin görüşleri ön planda tutulmalıdır. Uluslararası hukuka ve Anayasaya uygun olacak biçimde kişisel veri koruma mevzuatı geliştirilmelidir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığının Kurulması

Bilgi teknolojileri açısından ülkemizin en önemli sorunlarından birisi, konuyla ilgili tek bir kamu otoritesinin bulunmaması, yetkilerin ve sorumlulukların birden fazla bakanlık ve kuruluş arasında sınırları tartışmalı biçimde dağıtılmış olmasıdır. Mevcut yapı işlevsellikten uzaktır; kurulması düşünülen bilgi toplumu ajansı da bütün olarak sektörü kapsayacak bir yetki ve sorumluluk alanına sahip olmayacak ve denetlemeden yoksun yapısıyla sorunları çözmekte işlevsiz kalacaktır.

2012 yılı içerisinde, bilgi teknolojileriyle ilgili tüm konuları yetki ve sorumluluk alanı içerisine alacak ve gerektiğinde konunun siyasi sorumluluğunu da üstlenecek bir “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı” kurulmalı ancak kurulacak olan bakanlığın siyasi kadrolaşmanın yeni bir oyun alanı olması önlenmelidir.

Evrensel Hizmet Fonunun Kullanımı

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen yapılan kesintilerle oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu’nda her yıl milyar dolar mertebesinde kaynak birikmektedir. Evrensel hizmet fonunun doğası gereği normal koşullarda bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine erişemeyen kesimlerin ihtiyaçları ön planda tutularak ve sektörün bütününün ihtiyaçları gözetilerek kullanılması gereken bu kaynağın büyük bölümü yılsonunda genel bütçeye aktarılmaktadır.

2012 yılında evrensel hizmet fonu Türkiye’deki internet erişimini genişletmek ve hızlandırmak ile özellikle yeni girişimcilere girişimcilik sermayesi sağlamak başta olmak üzere, sektörün gelişimini özendirecek biçimde kullanılmaya başlanmalıdır.

Sektörde Rekabet Ortamının Sağlanması

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün pek çok alanında rekabet düzeyinin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar vardır. İşin düşündürücü yanı, pek çok alanın doğrudan devlet müdahalesiyle rekabete kapalı tutulmasıdır. Sektörün gerek son kullanıcılara en gelişkin hizmeti en uygun koşullarda sunabilmesi için, gerekse uluslararası alanda rekabet edebilmesi için sektörde rekabet koşullarının işlemesi kritik önem taşımaktadır.

 • Bu sorunun yazılım alanında giderilebilmesinin yolu TÜBİTAK’ın kendi alanı dışındaki ihalelere doğrudan ve dolaylı olarak müdahalesinin engellemesi ve kamu denetimine sahip olmayan Türksat’ın ihalesiz olarak kamu kuruluşlarının işlerini üstlenmesi uygulamasına son verilmesidir.
 • Telekomünikasyon sektörü açısından alternatif operatörlere yerleşik operatörün fiili tekel durumundan kaynaklanan dezavantajları aşması için koruma sağlanması düşünülmelidir.

Sektörün Vergi Yükünün Azaltılması

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe başta özel iletişim vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere yüksek bir vergi yükü vardır. Hükümet, sektörü dolaylı vergilerle kolayca vergilendirilebilecek bir sektör olarak görmekte ve sektörün gelişimini engellemektedir.

Oysa bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü tüm ekonomiye girdi sağlayan stratejik önemde bir sektördür. Gelişim hızı tüm ekonominin gelişimi açısından kritiktir. Ayrıca talep esnekliğini göz önünde bulunarak yapılan çalışmalar, sektörün ödeyeceği toplam vergide herhangi bir kayıp olmadan yüzde 15’e varan bir vergi indiriminin yapılabileceğini göstermiştir. 2012 yılı içerisinde özel iletişim vergisi ve katma değer vergisi gibi dolaylı vergiler yüzde 15 oranında azaltılmalı, kademeli olarak diğer vergilerin azaltılabilmesi için fizibilite çalışmaları yapılmalıdır. İnternet erişiminden alınan yüzde 5 olarak uygulanan özel iletişim vergisi tamamen kaldırılmalıdır.

Bilgi Teknolojilerine Talebin ve Erişimin Artırılması

Türkiye’de İnternet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim halen sınırlıdır. Pek çok hane halkının internete erişimi yoktur. Pek çok küçük işletme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanmamaktadır.  Kamu kuruluşlarının bilgi teknolojilerini etkin kullanma yetileri sınırlıdır. Tüm bunların sonucunda Türkiye harekete geçirebileceği büyük bir potansiyelden yeterince faydalanamamaktadır.

2012 yılında bilgi teknolojilerine erişimi artırmak üzere alınabilecek önlemler şöyle sıralanabilir:

 • Büyük kent merkezlerinden başlayarak ülkenin geneline fiber optik kablolarla internet erişimi sağlanması için teşvik programı oluşturulmalıdır.
 • Genişbant internet erişimi bir insan hakkı olarak kabul edilmeli ve temel hizmet olarak 1 mbps hızında internet erişiminin tüm yurttaşlara erişilebilir fiyatla sunulması için gereken çalışma yapılmalıdır.
 • Temel internet hizmetinin ücretini karşılayamayacak durumdaki kesimler için bu hizmet ücretsiz hale getirilmeli, karşılığı evrensel hizmet fonundan ödenmelidir.
 • KOBİ’lerin bilgi teknolojilerine taleplerini artırmak için yeni ticaret kanunundaki web sayfasına sahip olmaları gibi zorlamaların yanında firmaları destekleyici teşvik programları hayata geçirilmeli, toplam bilişim ürünleri ve hizmetleri kullanımında halen yüzde 15 olan KOBİ payının en az iki katına çıkarılması hedeflenmelidir.

Yazılım Sanayisinin Desteklenmesi

Teknoloji yoğun niteliğiyle yazılım sanayisi Türkiye gibi hızla gelişme ihtiyacında olan bir ülkenin yönelmesi gereken alanlardan biridir. Ancak sektörün uluslararası rekabet açısından durumu nedeniyle, yazılım sektörü Türkiye’ye gerekli katkıyı yapmaktan uzak kalmaktadır. Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebilecek bir yazılım sektörüne kavuşması için kamu desteğine ve teşviklere ihtiyaç vardır. 2011 yılı da dahil olmak üzere bugüne değin bu desteğin sağlandığını söylemek mümkün değildir.

Bu durumu değiştirecek, ülkemizin yazılım sanayisine yönelişini hızlandıracak ve ulusal yazılım sanayisinin başarısına yardımcı olacak önlemler şöyle sıralanabilir:

 • Özellikle sektöre yeni adım atacak girişimcilere risk sermayesi sağlanması başta olmak üzere uygun teşvikler sağlanmalıdır.
 • Türkiye’de üretilen yazılım ürünlerine kamu talebini artıracak önlemler alınmalıdır.
 • Yerli yazılım firmalarının uluslararası rekabet karşısındaki dezavantajlarından biri de ölçek sorunlarıdır. Bu sorunu aşmak için yerel firmaları işbirliğine teşvik edecek önlemler alınmalıdır.

Eğitim – Öğretimde Bilişim Kullanımı, FATİH Projesi

2011 yılı içinde duyurusu yapılan, özellikle ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki teknolojik altyapıyı iyileştirmeyi amaçlayan FATİH projesi toplumun tüm kesimlerinden destek almıştır. 5 yılda bitirilmesi planlanan projeye önemli bir kaynak ayırıldığı bilinmektedir. Bu kaynağın ciddi bir bölümünü ise 600 bin’den fazla sınıfta yapılacak teknolojik yatırımlar oluşturmaktadır. Ancak tüm bu umut vadeden gelişmelerin yanında, projenin olumlu sonuçlarını görebilmenin sadece dersliklere donanım yerleştirmekle mümkün olmayacağı aşikârdır. Belki de projenin en kolay tarafı gerekli donanım altyapısının sağlanması olacaktır ama en zor adımı ise halen büyük özveri ile çalışan öğretmenlerimizin teknolojik olanakları etkin şekilde kullanacağı düzeyde yetiştirilmeleridir.

Öğretim programlarında bilişim olanaklarının etkin kullanımına yönelik yazılım ve içerik oluşturulması giderek büyüyen sayısal uçurumu durduracak çözümlerden biri olarak görülmektedir. Ancak çocuklarımızı bilişim okuryazarı yaparken marka bağımlısı ve ürün eğitimi alan tüketiciler değil, üretken bireyler şeklinde yetiştirilmesi için gerekirse eğitim ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin de değiştirilmesi ilgili tüm taraflarca tartışılmalıdır. Proje akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte şeffaf olarak yürütülmeli ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Bu Sayfayı Paylaş:
 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
16