CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr

 

BİZ,

TÜRKİYE’Yİ SADAKA DAĞITAN BİR DEVLET OLMAKTAN ÇIKARIP, İNSAN ONURUNA SAYGILI, GÜÇLÜ BİR SOSYAL REFAH DEVLETİ HALİNE GETİRMEYİ, BÖYLECE AÇLIK, YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİKLERLE MÜCADELE ETMEYİ VE TÜRKİYE’DE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ VAAT EDİYORUZ.

CHP’nin işsizlik, yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadelede, önce insan duyarlılığı içinde uygulamaya koyacağı Sosyal Refah Devleti Modeli, sağlık, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği, sosyal adalet, dengeli kalkınma, sıfır açlık, herkesi kapsayan sosyal güvenlik ve vatandaşlık hakkı ilkeleri üzerinde yükselecektir. CHP iktidarında, çalışan, emekli, işsiz, engelli, yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya kimsesiz bütün vatandaşlarımızı yaşamları boyunca kucaklayacak, onlara insan onur ve saygınlığına yaraşır bir biçimde hizmet verecek, gerçek bir refah toplumu düzeni kurulacaktır.

 • Her bölgede, her alanda, tüm toplum katmanlarına Fırsat Eşitliği sağlanacaktır.
 • Devletin gelir ve harcama politikaları, gelir dağılımını bozucu değil, düzeltici olacak, sağlık ve eğitim hizmetlerinin toplumun tüm bireylerine ulaşması fırsat eşitliği ilkesi içinde sağlanacaktır.
 • Ülkemizde Sıfır Açlık koşulları sağlanacaktır. Yoksullukla mücadele etkin, ilkeli ve onurlu bir süreç olarak sürdürülecek, kimsenin yatağına aç girmemesi sağlanarak, Sıfır Açlık hedefine ulaşılacaktır.
 • Ülkemizde sosyal güvenliği olmayan vatandaş, sigortası olmayan aile bırakılmayacak, insan onuruna saygılı yeni bir sosyal güvenlik anlayışı sosyal devletin vazgeçilmez unsurunu oluşturacaktır. Ev hizmetlerinde çalışanlar dahil, kayıtdışı istihdam edilmekte olan herkes kayıt içine alınarak Sosyal Güvenlik Sistemi kapsamına dahil edilecektir.
 • Bütün vatandaşlarımız tüm yaşamları boyunca, işsizlik, hastalık, yaşlılık, engellilik, maluliyet, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı, bakıma ve korunmaya muhtaçlık gibi risklere karşı sosyal güvenliğe kavuşturulacaktır. Bu amaçla çağdaş bir Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi oluşturulacaktır.
 • Her vatandaşımız, sadece nüfus cüzdanını kullanarak, sağlık sigortasından yararlanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetleri sağlanacaktır.
 • Tüm çalışanların, insan onur ve saygınlığına yaraşır bir gelir düzeyine kavuşturulması hedef alınacak, asgari ücret bu duyarlılığın etkin aracı olarak kullanılacaktır.
 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak, hiçbir çocuğumuz eğitim sistemi dışında bırakılmayacak, bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanaklar sağlanacaktır.
 • Gelir dağılımı adaletsizlikleri hızla giderilecek, toplumun farklı katmanları arasında sosyal adalet sağlanacak, kalkınmada bölgeler arası dengesizlikler kapatılacaktır.
 • Büyük kentlerden başlayarak, 10 yılda tüm ülkeyi kapsamak üzere Aile Sigortası uygulaması başlatılacaktır, bu şekilde ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklardan oluşan ailelere, yalnız emekli veya yaşlılara, korumasız kesimlere ve engellilere ulaşılacaktır.
 • Eş zamanlı olarak kırsal kesimde yoksul ailelere durumlarında iyileşme sağlanıncaya kadar her ay asgari ücret düzeyinde Vatandaşlık Hakkı Ödemesi yapılacaktır. Böylece kırsal kesimdeki gerçek yoksullar koruma altına alınarak kimsenin yatağa aç girmemesi sağlanacak, ülke genelinde Sıfır Açlık koşullarına ulaşılacaktır.
 • Aile Sigortası’ndan yararlanan ailelerin çocuklarının eğitim harcamalarının tümü, yurt parası dahil, bu sigorta kolundan karşılanacak, Türkiye İş Kurumu ve illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği yapılarak, özel sektörün de katkısı sağlanarak Meslek Edindirme Kurslarına öncelikle Aile Sigortası kapsamındaki ailelerin çocukları alınacaktır.
 • Çocuklarımız sokakların karanlığından kurtarılacaktır. Sokakta yaşayan veya kimsesiz olan çocukların devletin bakımı ve koruması altına alınması amacıyla özel hizmet birimleri oluşturulacaktır.
 • Emekli, dul ve yetimlere onurlu bir yaşam sağlanacaktır. Bunun için sadece parasal olanaklar yaratmakla yetinilmeyecek, sosyal yardım ve hizmetler alanındaki destekleyici, yaşamı kolaylaştırıcı düzenlemelerin de Koruyucu Sosyal Refah Devleti çatısı altında uygulamaya konulması sağlanacaktır.
 • İç piyasayı canlandıran, istihdam yaratan bir ekonomik büyüme modeli uygulanarak, ekonomide sağlanacak istikrarlı, bütün sektörleri geliştirici, üretime dayalı hızlı büyümeyle yeni istihdam alanları ve nitelikli işler yaratılarak işsizlik hızla ve istikrarlı şekilde azaltılacaktır.
 • Ülkede tam istihdamın sağlanmasına yönelik önlemler doğrudan alınacak, özel sektör bu doğrultuda kararlılıkla teşvik edecektir. Bu yönde ülke çapında bir istihdam seferberliği başlatılarak, hızla bir Ulusal İstihdam Stratejisi geliştirilecektir.
 • İşsiz kalanlar, işsizlik ödeneği aldıkları sürece sağlık sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
 • İşsizlik sigortasının tabanı genişletilecek, uygulaması etkinleştirilecektir. İşsizlik Sigortası ödemelerine hak kazanma kolaylaştırılacak, ödeme taban ve tavanı yükseltilecek, ödemelerin daha uzun süre verilmesi sağlanacaktır.
 • Meslek lisesinde okuyan gençlerimiz, eğitim hayatları boyunca tam zamanlı sigortalı sayılacak, sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecektir.
 • Halen yüzde 50 düzeyini aşmış bulunan çalışma yaşamındaki kayıtdışılık, hızla AB ülkeleri düzeyine indirilecektir.
 • Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” yeniden düzenlenerek, kurumlar arası eşitsizlikler giderilecektir. İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu da, tek çatı altında yer alacak, tek çatılı Sosyal Güvenlik Kurumu, güncel politikaların dışına çıkarılacak; göstermelik değil, gerçekten idari ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır.
 • CHP, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmede geri kalmış tüm yörelerinin kaderini değiştirmeye kararlıdır. Yörenin yerel-beşeri-doğal birikim ve kaynakları Bölgesel Kalkınma Planları çerçevesinde sosyal ve ekonomik üretkenliğe dönüştürülecektir.
 • Çağdaşlığın ve nitelikli yaşamın en önemli unsuru olarak çevre koruma ve geliştirme öncelikli hedef olarak uygulanacaktır.
 • Küresel ısınmaya karşı mücadelede devlet ve yerel yönetimlerin sorumlulukları ve yükümlülükleri belirlenerek, ulusal strateji politikaları çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanacaktır.
 • Eğitim, sağlık, asgari sosyal güvenlik gibi devletin temel hizmetleri çalışma hayatı üzerinden değil, vatandaşlık hakkı olarak, vatandaşın ödeme gücüne endeksli olmadan, ayrımsız olarak sağlanacaktır.
 • Her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşaması için sosyal yardım sağlanacaktır. Yoksullukla mücadele hak anlayışı temelinde yapılacak, bireyin ve ailenin onuru korunacak, insanın yoksulluğu teşhir edilmeyecek, yoksulluk siyasi istismara alet edilmeyecektir.

Bu Sayfayı Paylaş:
 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • RSS Feed

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
17