CHP Genel Merkez

Adres : Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
Telefon : (+90) 312 207 40 00
Faks : (+90) 312 207 40 39
Web : http://www.chp.org.tr
EPosta : chp@chp.org.tr
  • Anasayfa
  • Belediye Manşet
  • İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİMİZİN ÖZLÜK HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA, BURSA MV. MİZ İLHAN DEMİRÖZ BİR KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİR. TEKLİF METNİ ŞÖYLEDİR.

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİMİZİN ÖZLÜK HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA, BURSA MV. MİZ İLHAN DEMİRÖZ BİR KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİR. TEKLİF METNİ ŞÖYLEDİR.

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 5682 SAYILI PASAPORT KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5302 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Meclis toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 10600 gösterge, diğer meclis üyelerine 10200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
İl genel meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir. İl genel meclisi üyelerinin zorunlu hallerde katılamamaları ve izinli sayıldıkları durumlarda huzur hakkında kesinti yapılmaz.
Merkez ilçe dışından gelerek meclis toplantılarına, komisyon toplantılarına katılan; il dışı toplantılara görevlendirilen il genel meclis üyelerine yol masrafı, gündelik konaklama ve yemek masrafı il özel idaresi bütçesinden ödenir.
Parti grup başkanlıklarına 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olarak birer hizmet taşıtı temin edilir. Taşıt alım, bakım, onarım, vergi vs. masrafları il özel idaresi bütçesinden ödenir.
Bu madde gereğince il genel meclisi üyelerine verilecek yol masrafları, gündelik konaklama ve yemek masrafı miktarının toplamı ile parti grup başkanlıklarına temin edilen taşıt masrafı her yıl bütçe ile tespit olunur.
İl genel meclisi üyeleri taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirme il genel meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları il özel idaresi bütçesinden karşılanır.”
MADDE 2- 5302 Sayılı Kanunun 43’üncü maddesinin (a), (b) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç, parti grup başkanlıklarına araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları, il genel meclisi üyelerine ödenen yol masrafı, gündelik konaklama ve yemek masrafı, sosyal güvenlik prim ve benzeri giderleri ile diğer giderler.
j)Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. Parti Grup Başkanlıkları temsil, tören, ağırlama giderleri.”
MADDE 3- 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14’üncü maddesinin A fıkrasının üçüncü bendinde yer alan “Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına” ifadesinden sonra gelmek üzere “ il genel meclis üyeleri” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GEREKÇE

İl özel idaresi, mevzuatımızda tanımlandığı üzere ”İlin ve il sınırları içindeki halkın mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi”dir. İl özel idareleri ”İlin ve il sınırları içindeki halkın” ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuşlardır. İl özel idaresinin karar organı ise il genel meclisidir. İl genel meclis üyeleri her ay beş gün toplanarak ilin sorunlarına çözüm aramaktadır.

İl genel meclisi üyeleri sayılan bu hükümler çerçevesinde toplumumuz için önemli görevler üstlenmekte ve dönem dönem yoğun çalışma tempoları içerisine girebilmektedirler. Bu yoğun çalışma koşullarının yanında İl genel meclis üyeleri; il, ilçe, belde ve köylerdeki yatırımlarında önemli sorumluluklara da sahiptirler. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamaktan başlayan görevleri il özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemeye kadar geniş bir görev alanı içermektedir. İl genel meclisi üyeleri gerçektende zor şartlarda ve kendi imkanları ile görev bölgesindeki halka hizmet götürmenin gayreti içersindedirler. Halk ile sürekli iç içe görev yapmaları sorumluluklarını bir kat daha arttırmaktadır. İl Genel Meclisi üyelerinin görev sahası il sınırları ile belirlendiği için bazen çok geniş bir coğrafyada görev yapmaktadırlar. İl genel meclisi üyeleri ilin sınırlarının bir ucundan diğer ucuna kadar hizmet vermek ve çalışmak zorundadır.

İl genel meclisi üyelerinin yaşadığı zorluklar çok yönlüdür. Hizmet alanının genişliği ve zorluğu, huzur hakkının azlığı, yolculuk, akaryakıt, iletişim giderlerinin fazlalığı gibi pek çok zorluk ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yine il genel meclisi üyelerinin harcama yetkisine sahip olduğu, dolayısıyla hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlendiği parasal miktarlar da yüksektir. Uzak bir ilçeden seçilmiş olan il genel meclisi üyelerinin aldıkları huzur hakkının, il merkezine geliş, konaklama, yemek masraflarını karşılaması da mümkün değildir. İl genel meclis üyeleri hayati öneme sahip konularda karar alırken kendi özlük hakları konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

İl genel meclisi ayda beş kere toplanmaktadır. İl genel meclis üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmektedir. İl genel meclis üyeleri her oturum için bugünkü şartlarda 105 TL huzur hakkı almaktadır. Ayda 525 TL İl genel meclis üyeleri asgari ücretin altında bir gelir ile seçildikleri ildeki en önemli kararlara imza atmaktadır. İl genel meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir. Ayda sadece 5 kez toplanmaları söz konusu ise de, yüklendikleri görevleri yerine getirebilmeleri için ay boyunca çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle aldıkları huzur hakkı hiç de yeterli değildir. Bu güne kadar il genel meclis üyeleri herhangi bir sigorta kurumu ile ilişkilendirilmemişlerdir. Sigorta primleri ödenmeye üyelerin emekli olabilmeleri için hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca sigortası olmayan üyeler devletin sağlık hizmetlerinden de yararlanamamaktadırlar.
Ayrıca il genel meclis üyeleri büyükşehir il ve ilçe belediye başkanları kadar önemli görevleri yerine getirirken yeşil pasaport haklarından yararlandırılmamaktadırlar. Böylesi önemli bir görevde uluslararası yapılabilecek çalışmalarda görev süreleri içerisinde kullanabilecekleri yeşil pasaport hakkından mahrum bırakılan il genel meclis üyelerine bu hakkın tanınması gerekmektedir.

5302 sayılı İl Özel idare Kanununun 24. maddesinin madde başlığı “İl Genel Meclisi Üyelerine Huzur hakları ve Diğer Sosyal Haklar” şeklinde ifade olunmuşsa da, huzur hakkı dışında bir ödemenin olmadığı ve başkaca bir özlük ve sosyal hak anlamında düzenleme bulunmadığı, İl Genel Meclisi üyelerinin özlük hakları ile sosyal hakları konusunda acil olarak yasal düzenlemeler yapılması gerektiğinden hareketle bu yasa teklifi hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Günümüz koşullarına göre oldukça düşük ödenek alan il genel meclisi üyelerinin halkımız için önemli görevleri yerine getirirken ekonomik sıkıntı çekmeleri son derece adaletsiz ve ödenekler ifa ettikleri görev ile çelişkilidir. Bu madde ile yetersiz huzur hakkının artırılması öngörülmektedir.
Yılın her gününde yorucu ve yoğun çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları yetersiz ödeneğin yıl içerisinde zorunlu olarak katılamadıkları toplantılardan ötürü kesintiye uğraması ayrı bir mağduriyet durumu olarak görülmekte bu nedenle toplantılara zorunlu olarak katılamadıkları durumlarda kesinti yapılmaması öngörülmektedir.
Bunun dışında seçildikleri günden görev süreleri sona erene kadar seçildikleri ili bir uçundan diğer uçuna yıl boyunca görev peşinde koşan il genel meclis üyelerinin yol masrafları, gündelik konaklamaları, yemek ihtiyaçları aldıkları yetersiz ödenekle karşılanması son derece güçtür. Bu nedenlerle il genel meclisi üyelerinin il merkezindeki ve il dışındaki toplantılara katılımlarında yol, yemek ve konaklama masraflarının il özel idaresi bütçesinden karşılanması bu madde ile düzenlenmektedir.
Parti grup başkanlıklarına 237 Sayılı Taşıt Kanununda belirtilen taşıt alma ve kullanma şartları dikkate alınarak araç temin edilmesi öngörülmüştür. Bu düzenleme il, ilçe, belde ve köylerinde il genel meclisi üyelerinin yapacakları çalışmalarda ulaşım ve hizmet götürülmesi konusunda kolaylıklar sağlanmış olacaktır.
Madde ile ayrıca il özel idaresinin bütçesinden karşılanacak yol, yemek, konaklama, taşıt alım ve benzeri giderlerin her yapılan bütçede belirlenmesi öngörülmüştür.
Son olarak madde ile il genel meclis üyelerinin sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilmesi ve bu ilişkilendirme ile sosyal haklardan yararlandırılmaları öngörülmüştür.

MADDE 2- Bu madde ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 43’üncü maddesinin ilgili bentlerinde yapılan değişikliklerle parti grup başkanlıklarına taşıt temini, temsil, tören ve ağırlama giderleri, il genel meclisi üyelerinin yol, gündelik konaklama, yemek, sosyal güvenlik primi ve benzeri giderlerinin İl Özel İdaresi giderleri arasında yer alması öngörülmüştür.
MADDE 3- Bu madde ile 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14’üncü maddesinde değişiklik yapılarak il genel meclis üyelerine görevleri süresince yeşil pasaport hakkı tanınması öngörülmüştür.
MADDE 4- Yürürlük maddesidir.
MADDE 5- Yürütme maddesidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.

Bu Sayfayı Paylaş:
  • Facebook
  • Google
  • Twitter
  • RSS Feed

Yorum yaz.

Yorum yapabilmek için üyelik girişi yapın. Giriş Yap »

© 2014 Cumhuriyet Halk Partisi - Tüm Hakları Saklıdır
Adres: Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / ANKARA
7ccc54cf454b392d8e99f1a4300438a219
15